Over VEBIDAK

VEBIDAK is de branchevereniging voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Als zodanig neemt zij binnen de branche een unieke positie in. Haar lid-bedrijven vertegenwoordigen ruim 70% van de totale omzet binnen de branche.

VEBIDAK is landelijk werkzaam. De aangesloten bedrijven zijn gevestigd in vrijwel alle delen van Nederland. Tweemaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Tussentijds worden de lid-bedrijven vertegenwoordigd door het Algemeen Bestuur. De leden van het Algemeen Bestuur worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering uit de achterban van de vereniging. Dit betekent dat uitsluitend actieve ondernemers benoembaar zijn. Uit zijn midden kiest het Algemeen Bestuur een voorzitter en een Dagelijks Bestuur, die meer in detail betrokken zijn bij de beleidsbepaling.
 

Het VEBIDAK-bureau staat onder leiding van de directeur. Deze multidisciplinaire werkorganisatie is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De directeur is tevens secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

Collectieve belangenbehartiging

Sinds jaar en dag zet VEBIDAK zich actief in voor de bedrijfstak. Zij is partij bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven en fungeert dus tevens als werkgeversorganisatie. In haar periodieke onderhandelingen met FNV Bouw en CNV Vakmensen maakt VEBIDAK zich sterk voor een verantwoorde CAO. Zo wordt rust verkregen op het arbeidsfront en blijven de lasten voor de werkgevers overzienbaar.
 
VEBIDAK onderhoudt intensieve contacten met de Arbeidsinspectie. In het belang van de totale branche levert VEBIDAK zo een actieve bijdrage aan duidelijke en werkbare veiligheidseisen. De belangrijke rol van VEBIDAK op het gebied van veiligheid wordt nog eens geaccentueerd door haar nauwe betrokkenheid bij het mede door haar geïnitieerde project ‘Veilig en Gezond op het Dak’.
 
Befaamd is ook onze afdeling Technische Zaken. Via deze afdeling behoort VEBIDAK tot de opstellers van de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen, hèt richtinggevende document voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van platte daken. Ook is de afdeling Technische Zaken intensief betrokken bij andere gezaghebbende publicaties. De veel gebruikte softwareprogramma’s van Gilde Software komen voort uit VEBIDAK. Bij elke actualisering van deze programma’s levert onze organisatie haar inbreng.
 
Om de belangen van haar lid-bedrijven optimaal te behartigen werkt VEBIDAK nauw samen met andere organisaties binnen en buiten de bedrijfstak. Speciale vermelding verdienen hier de volgende organisaties.

Andere organisaties binnen en buiten de bedrijfstak

TECTUM, het opleidingsinstituut en samenwerkingsverband voor de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche. TECTUM biedt op alle niveaus een hoogwaardig, eigentijds en compleet opleidings- en cursusprogramma aan. Zij richt zich daarmee op alle niveaus binnen de bedrijfstak vanaf het uitvoerend personeel – de dakdekkers dus – tot en met het kader en de directie. Ten behoeve van laatstgenoemde geledingen kent VEBIDAK een Ondernemers- en Kaderopleiding Dakbedekkingsbranche (OKD) die in haar opdracht door TECTUM wordt uitgevoerd.
 
De bestuursleden van TECTUM worden door VEBIDAK benoemd. Langs deze weg is VEBIDAK dus intensief betrokken bij de inhoud en uitvoering van het cursorisch onderwijs en de vak- en kaderopleidingen ten behoeve van alle branchegenoten. Zij kent hoge prioriteit toe aan een goede aansluiting tussen de diverse scholingsvormen en de behoeften in de markt.
 
De Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD). Dit paritaire instituut wordt bestuurd door vertegenwoordigers van VEBIDAK, FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV. Het werkterrein van SBD omvat arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt. SBD heeft een aantal gekwalificeerde arbovoorlichters in dienst. Dagelijks geven zij informatie en advies aan werknemers èn werknemers in de bedrijfstak om het veilig en gezond werken op het dak te bevorderen.

Talloze andere organisaties

VEBIDAK is aangesloten bij MKB-Nederland en neemt daar actief deel in diverse beleidscommissies. Op deze wijze heeft VEBIDAK vroegtijdig inzicht in het (voorgenomen) beleid van de rijksoverheid en beschikt zij, zo nodig, over korte lijnen om dit beleid en/of de daarmee gemoeide wetgeving te beïnvloeden. Een nauwe samenwerking met andere belanghebbende organisaties maakt zulke acties des te effectiever.

Uiteraard onderhoudt VEBIDAK een nauwe samenwerking met andere organisaties binnen de bedrijfstak, zoals BDA, DAKMERK en andere instituten met specifieke doelstellingen.
 
Ook zijn er hechte contacten met instellingen op het gebied van certificatie en normalisatie. Zo onderhoudt VEBIDAK relaties met Intron, de Stuurgroep KOMO en KIWA. In de twee eerstgenoemde organisaties is zij ook bestuurlijk vertegenwoordigd. Onder KIWA ressorteert het College van Deskundigen voor Isolatie- en Dakbedekkingsmaterialen (ISDA ), waarin VEBIDAK twee zetels inneemt. Ten behoeve van een optimale belangenbehartiging van de lid-bedrijven hebben gekwalificeerde medewerkers van VEBIDAK zitting in technische en normcommissies die relevant zijn voor de branche.
 
Naast een eigen CAO kent de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche ook eigen branchefondsen. Namens de werkgevers in de bedrijfstak hebben vertegenwoordigers van VEBIDAK zitting in het bestuur van het Sociaal Fonds. Zo heeft VEBIDAK een rechtstreekse, evenredige en vooral ook deskundige inbreng in de besluitvorming.

VEBIDAK: Een begrip in de ‘platte dakenbranche’.

VEBIDAK is de branchevereniging voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Zij heeft de mensen, de middelen en de expertise in huis om de collectieve en individuele belangen te behartigen van de serieuze bedrijven in deze branche. En dat een lid van VEBIDAK tot de serieuze bedrijven behoort, daar staan onze lidmaatschapscriteria borg voor!

VEBIDAK: Vóór en dóór dakbedekkingsbedrijven.
 
Bij belangenbehartiging gaat het vooral om mensen. Om ondernemers, in ons geval.
VEBIDAK betrekt haar omvangrijke achterban graag en intensief bij haar activiteiten en dienstverlening. Commissies, landelijke en regionale ledenbijeenkomsten spelen een belangrijke rol in de relatie tussen de lid-bedrijven en hun koepel.
Vanouds is VEBIDAK een gewaardeerde gesprekspartner in overlegorganen. Zij onderhoudt contacten met overheden, economische en sociale partners en heeft zitting in technische en normcommissies.

VEBIDAK: Omdat dakwerk staat of valt met vakbekwaamheid.
 
Goed dakwerk is in ieder belang. Logisch: dakproblemen kosten tijd en geld en kunnen tot irritatie leiden. Solide dakwerk vraagt echter om vakkennis. Bij VEBIDAK-leden is deze vakkennis aanwezig. Daarnaast heeft VEBIDAK een afdeling Technische Zaken die zo nodig mondeling of schriftelijk adviseert en desgevraagd onderzoek verricht.
De know-how van de afdeling Technische Zaken is (gratis) beschikbaar voor de aangesloten bedrijven. Regelmatig maken echter ook derden gebruik van de expertise van deze afdeling.
Opdrachtgevers, aannemers, architecten, gebouwenbeheerders en particulieren roepen regelmatig de hulp van onze technische adviseurs in. Die staan borg voor een deskundig en onpartijdig oordeel over materialen, materiaaltoepassingen, constructies en systemen.

VEBIDAK: Een organisatie die hecht geworteld is in de bedrijfstak.