Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons verwerkt in het kader van het beheer en de optimalisatie van onze website en worden niet aan derden verstrekt.

Als u het contactformulier op deze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u stuurt bewaard zolang dit nodig is voor beantwoording of de behandeling van uw verzoek.

Via een schriftelijk verzoek kunt u ons laten weten dat u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, wijzigen of wilt laten verwijderen.


Gebruik van cookies

De cookies worden geplaatst om deze website goed te laten functioneren, om bezoekersstatistieken bij te houden en voor het delen van content van en naar sociale netwerken. De volgende cookies worden geplaatst:

 • Google analytics cookies
 • Social sharing cookies
 • Twitter cookiesz
   

Privacybeleid

VEBIDAK Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland, hierna te noemen VEBIDAK, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VEBIDAK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VEBIDAK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden (of hun medewerkers) worden door VEBIDAK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over het lidmaatschap en/of uitnodigingen;
 • Informatieverstrekking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap, de statuten en het huishoudelijk reglement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VEBIDAK de volgende persoonsgegevens van u (of uw medewerkers) vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door VEBIDAK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Na het beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens nog 10 jaar bewaard. In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door VEBIDAK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VEBIDAK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door VEBIDAK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Na het beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens nog 10 jaar bewaard, voor garantie, nawerk, vragen etc. In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door VEBIDAK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten, maken van offerte

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, invullen contactformulier website en/of via koppeling op Social Media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VEBIDAK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;      
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door VEBIDAK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden-partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VEBIDAK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan betreuren wij dit natuurlijk. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Versie: 1.0 (mei 2018)

 

 

VEBIDAK

Groningenhaven 4

3433 PE  NIEUWEGEIN

Postbus 1248

3430 BE  NIEUWEGEIN

 

Telefoonnummer: 030-606. 32. 38

Faxnummer: 030-606. 15. 69

e-mail: info@vebidak.nl

www.vebidak.nl